Hvordan programmere Chamberlain Garage Door Opener Wall -knapp (2023)

Hvis du har investert i en Chamberlain garasjeportåpner, må du vite hvordan du programmerer den.

Forestilling

 • Verktøy for programmering av Chamberlain garasjeportåpner
 • Trinn 1: Kontroller at fjernkontrollen din er kompatibel med døråpneren
 • Trinn 2: Bestem hvordan du skal programmere åpneren din
 • Trinn 3: Gjør fjernkontrollpanelet klart for programmering
 • Trinn 4: Programmer den valgte knappen på Theremote Control
 • Trinn 5: Hvis du har et kontrollpanel, bruk det til å programmere døråpneren
 • Trinn 6: Hvis du ikke har et kontrollpanel, bruk læreknappen inne i døråpneren
 • Trinn 7: Fullfør prosessen
 • Trinn 8: Sjekk at det fungerer
 • Klar til å gå?
 • Hvorfor fungerer ikke garasjedørveggknappen min?
 • Hvordan programmerer du en Chamberlain Garage Door -åpner -trykknapp?

Overvinne det hinderet, og du kan åpne garasjeporten din når du trenger det, ved å trykke på en knapp.Aldri mer bekymre deg for å forstyrre et sovende barn eller sjonglere handleposer for å faffe om med garasjeporten!

Men hvis du føler deg skremt, har du kommet til stedet!Vi kommer til å ta deg gjennom hvordan du programmerer en kammerlain garasjeportåpner.Og vi tar det ett skritt av gangen, så det er enkelt som kake.

Den gode nyheten er at det eneste utstyret du trenger her er en stige og en binders.Hvis din døråpner ikke allerede har en lyspære inne, trenger du en av dem også.

Trinn 1: Sjekk at fjernkontrollen din er kompatibel med døråpneren

Det er viktig å huske at Chamberlain fjernkontroller bare vil arbeide med garasjeportåpnere laget etter 1993. Og garasjeporten din vil også trenge fotoelektriske sensorer.

Hvis du ikke er sikker på om døren din har sensorer, kan du ta en titt på dørsporene dine.Hvis de er der, vil de bli plassert på eller nær bunnen av sporene.Hvis døråpneren din bruker en dukkert bryter i stedet, fungerer ikke en kammerlain fjernkontroll.

Sjekk nå at din modell av døråpner vil fungere med fjernkontrollen. For å gjøre dette må du vite fargen på "lær"-knappen inne i døråpneren.

Monter stigen og fjern dekselet fra åpneren. Lær-knappen er inne, vanligvis på enten bak- eller sidepanelet, nær der antennen henger ned.

Ulike modeller av åpnere vil ha læringsknapper i forskjellige farger.RemoteControl Manual skal fortelle deg hvilken fargeknapp som er kompatibel.Hvis du fremdeles ikke er sikker, kan du besøke https://support.chamberlaingroup.com/s/ og sjekk ut kompatibilitetskartet.

Hvis fjernkontrollen er kompatibel med garasjeportåpneren din, er du klar til å flytte til trinn2.

Pro tips:Du kan kanskje spare deg en tur opp stigen ved å se etter ledningsantennen. Denne henger ned fra siden av døråpneren din. Hvis den er gul eller lilla, vil læreknappen ha samme farge. Hvis antennen har en annen farge, må du imidlertid komme deg ut av stigen.

Trinn 2: Bestem hvordan du skal programmere åpneren

Detaljene for programmering av døråpneren din vil variere litt avhengig av hvilken modell du har. Hvis du er heldig, kan det hende du finner en video for modellen din på nettet. Denne hendige YouTube-videoen forteller deg hvordan du programmerer enten 953EV- eller 956EV-fjernkontrollene.

Men hvis det ikke er noen video for åpneren din, ikke bekymre deg! Det betyr bare at du kanskje må sjekke manualen for å få hjelp med noen trinn, som å finne programknappen.

Du vil ha forskjellige alternativer, avhengig av komponentene i systemet ditt.Det første alternativet er å bruke Learn -knappen på selve døren.Alternativt, hvis du har en dørkontroll med en læreknapp, kan du bruke det.Og hvis du har et smart kontrollpanel, kan du bruke det i stedet.

Uansett hvilket oppsett du har, start med å lukke garasjeporten og sjekk at det er en lyspære i garasjeportåpneren. Hvis det ikke er det, installer en. Lyspæren vil blinke for å indikere at programmeringen er fullført.

Trinn 3: Gjør fjernkontrollpanelet klart for programmering

How to program chamberlain garage door opener wall button (1)

Finn nå programmeringsknappen på fjernkontrollen. Dette ser vanligvis ut som en liten sølvknapp inne i et hull. Den vil være i en annen posisjon, avhengig av hvilken modell du har.

I noen tilfeller er programmeringsknappen på siden av fjernkontrollen.I andre, som med Model 956EV, er den på baksiden, og du må fjerne en vizor for å finne den.

Når du har funnet knappen, trykk og hold den nede. Du må holde den inne til LED-en foran på fjernkontrollen lyser.

Proff-tips:Programknappen er designet for å være vanskelig å trykke på, slik at du ikke omprogrammere døråpneren ved et uhell.Gjør det lettere å trykke på det ved å bruke en binders.Slapp av enden slik at du har et langt, rett stykke ledning.Bruk nå enden av ledningen til å trykke på knappen til lyset tennes.

Trinn 4: Programmer den valgte knappen på Theremote Control

How to program chamberlain garage door opener wall button (2)

Med de fleste fjernkontroller har du et valg av knapper du kan bruke til å betjene døråpneren.Velg den du vil bruke.Trykk nå på antall ganger angitt med fargen på læreknappen.

Hvis knappen er gul, må du bare trykke på knappen en gang.Hvis det er lilla, må du trykke den to ganger.For åpnere med en rød eller oransje læringsknapp, trykk den tre ganger.Og for en grønn læringsknapp, trykk på fire ganger.

Deretter trykker du på og slipper enhver annen knapp på fjernkontrollen.

Hvis du har et kontrollpanel, kan du gå videre til trinn 5. Hvis du ikke gjør det, kan du gå videre til trinn 6.

Trinn 5: Hvis du har et kontrollpanel, bruk det til å programmere døråpneren

How to program chamberlain garage door opener wall button (3)

Hvis du har et kontrollpanel, kan du bruke dette til å programmere døråpneren din. Det betyr at du ikke trenger å klatre opp til læreknappen på døråpneren.

Det finnes flere typer kontrollpanel: multifunksjon, bevegelsesdeteksjon, smartpaneler med LCD-skjermer og ringeklokke-stil med en enkelt knapp. Prosessen for å programmere hver type er forskjellig, så sørg for at du følger de riktige instruksjonene for modellen din.

Hvis DINDOOR -kontrollpanelet har en læringsknapp, trykker du og slipp den to ganger.

Hvis kontrollpanelet ditt har en LCD -skjerm, har du noen flere trinn å gå gjennom.

Begynn med å trykke på menyknappen.Rull nå ned til alternativet "program" er fremhevet.Bruk piltasten sidelengs for å velge den.Rull nå ned til alternativet "fjernkontroll" er uthevet, og trykk på sidelengs pilen for å velge den.

Hvis kontrollpanelet ditt ser ut som en ringeklokke, trykk og hold lysknappen på siden. Med lysknappen trykket, trykk på knappen foran. Lyset skal blinke én gang og deretter forbli på.

Gå nå raskt inn på trinn 7.

Trinn 6: Hvis du ikke har et kontrollpanel, bruk læreknappen inne i døråpneren

How to program chamberlain garage door opener wall button (4)

Hvis du ikke har et kontrollpanel i oppsettet, må du få opp den stigen.Du bruker LearnButton inne i døråpneren for å programmere den.(Du kan også velge å bruke dette i stedet for kontrollpanelet, hvis du foretrekker det.)

Se etter læreknappen inne i åpneren. Husk at dette vanligvis er på side- eller bakveggen av døråpneren, nær ledningsantennen.

Når du har funnet det, trykker du raskt og slipp Lær -knappen.Ledet ved siden av knappen vil komme på.

Forsikre deg om at du trykker og slipper raskt, og ikke trykker og hold på knappen!Å holde den nede vil være i døråpnerens minne.Det betyr at ingen fjernkontroller som allerede er programmert, vil fungere, og du må starte på nytt.

Gå nå raskt inn på trinn 7.

Trinn 7: Fullfør prosessen

How to program chamberlain garage door opener wall button (5)

Dette trinnet må fullføres innen 30 sekunder etter å ha trykket på læreknappen eller programmerer kontrollpanelet.

På fjernkontrollen, trykk og hold på knappen du har valgt for å kontrollere døråpneren.Lyspæren inne i døråpneren og LED ved siden av læreknappen vil blinke.Døråpneren vil også klikke to ganger.

Trinn 8: Sjekk at det har fungert

How to program chamberlain garage door opener wall button (6)

Forsikre deg om at du har ryddet eventuelle hindringer fra området garasjeporten din vil åpne i.Sjekk nå at programmeringen din har fungert som ment.

Bare trykk på knappen du har programmert på fjernkontrollen.Duren din skal åpne.

Ekstra tips

Du kan finne ut at du med tiden må slette programmeringen for garasjeportåpneren. Hvis du for eksempel har mistet fjernkontrollen, må du legge til en ny.

Å koble fra døråpneren, selv for en lang periode, vil ikke være nok til å gjøre dette. Dette betyr at du kan koble fra døråpneren hvis du skal på ferie. Du trenger ikke å omprogrammere den når du kommer tilbake.

Hvis du vil slette et eksisterende program, kan du bruke Learn -knappen i døråpneren.Eller hvis du har et kontrollpanel med en læreknapp, kan du bruke det i stedet.

I begge tilfeller trykker du bare på og holder nede læreknappen til LED-en slukker. Det vil ta omtrent seks sekunder. Alle kodene som ble programmert inn i døråpneren vil nå bli slettet. Bare gjenta trinnene ovenfor for å programmere de nye.

Klar til å gå?

Det bringer oss til slutten av vår guide til hvordan du programmerer en Chamberlain garasjeportåpner. Vi håper du nå føler deg trygg på å takle dette prosjektet. Ta deg god tid i begynnelsen til å identifisere de riktige trinnene for oppsettet ditt, og det er en veldig enkel jobb. Og du trenger ikke dyre verktøy.

Hvis du har en Chamberlaingarage døråpner, vil vi gjerne høre om din erfaring. Syntes du det var enkelt å programmere? Og har du trengt å omprogrammere den? Vennligst kommenter og gi oss beskjed!

Hvorfor fungerer ikke veggknappen for garasjeporten min?

Veggbryteren er en knapp inne i garasjen din som åpner og lukker garasjeporten. Hvis veggbryteren for garasjeporten ikke fungerer,Det kan hende du må erstatte den. Du må kanskje også fikse ledningene som kobles til veggbryteren hvis en stift eller annen hindring punktert dem.

Hvordan programmerer du en Chamberlain Garage Door -åpner -trykknapp?

Program ved hjelp av dørkontrollen Lær knapp.

Finn LEARN-knappen på dørkontrollen..

Trykk på Lær -knappen to ganger.Ledet vil blinke ..

Trykk og slipp knappen på fjernkontrollen som du ønsker å betjene garasjeporten.

Lysene på garasjeportåpneren vil blinke eller to klikk vil høres.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 10/14/2023

Views: 6020

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.